VEERLE VERHEIJ - PROVOCATIEF
COACH

Privacyverklaring en andere serieuze zaken (algemene voorwaarden dus)

Betaling
Betaling gebeurt vooraf middels de factuur die u toegezonden krijgt
Door indiening van het digitale inschrijfformulier of schriftelijke toezegging gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en bent u verplicht de deelnemers- of trajectkosten te voldoen die vermeld staan op de website

Annulering vanuit talent IQ
talent IQ behoudt zich het recht voor om de training of het traject te annuleren, zonder opgaaf van redenen, of een cliënt te weigeren. Wij laten je dit per e-mail weten en bevestigen zo de annulering of de weigering. In geval van annulering of weigering zal 100% van het tot dan toe door de klant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Het komt wel eens voor dat er onvoldoende deelnemers zijn voor een training. Talent IQ kan dan besluiten de training te verplaatsen. Dit zal uiterlijk 1 week voor aanvang per mail gecommuniceerd worden. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe mogelijkheid ingepland worden, zodra de nieuwe datum bekend is word je hiervan op de hoogte gesteld. Ben je de eerstvolgende keer niet in de gelegenheid om deel te nemen, wordt er gekeken naar een volgende mogelijkheid. Komen we geen datum overeen, dan ontvang je het reeds door jou betaalde bedrag 100% terug.

Annulering vanuit jou
Het is altijd mogelijk dat er een reden is waardoor je niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het door jou gekochte product, hetzij een traject of een training. Als je binnen 1 maand voor aanvang van een traject of training annuleert, dient 100% van het overeengekomen bedrag voldaan te worden. Als je binnen 2 maanden voor aanvang van een traject of training annuleert, dient 75% van het overeengekomen bedrag voldaan te worden.

Kan je onverhoopt niet op het overeengekomen moment deelnemen aan een training of een traject, dan kunnen we in overleg kijken wat we kunnen doen. Wat ook mogelijk is, is dat je iemand anders deel laat nemen in jouw plaats. Dit verzoek kan je indienen via veerle@talent-iq.nl

Aansprakelijkheid
• talent IQ heeft een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering. Talent IQ sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade gedekt door de genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden. De polisvoorwaarden zijn op te vragen per e-mail via veerle@talent-iq.nl
• talent IQ aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer dan wel schade aan derden.

Klachten

  • Gaat iets niet naar wens of heb je klachten over de geleverde diensten, laat dit dan persoonlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht weten per mail via veerle@talent-iq.nl of per aangetekende post.
  • Zodra de klacht is ontvangen, zal er in overleg een zo redelijk mogelijke oplossing besproken worden. Er vanuit gaande dat we er in goed overleg met elkaar uit komen, wordt de al dan niet besproken oplossing uitgevoerd
  •  Het is mogelijk dat we er samen niet uit komen en je besluit naar de rechter te stappen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

Privacy
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is talent IQ, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60365900.

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

·       Doel van verwerking

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

 

·       Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

 

·       Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

 

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

 

 

 
Bellen
Instagram